Hlavní stránka  |   O soutěži  |   Síň slávy  |   Pravidla  |   Základní kolo  |   Semifinále  |   Finále  |   Ceny

Účetní roku: pravidla soutěže


1. Vyhlašovatel soutěže

 • Vyhlašovatelem soutěže je obchodní společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., Rostislavovo nám. 12, Brno, IČ 25568736, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3012 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Okruh osob, které se mohou zúčastnit soutěže

 • Soutěž je určena všem občanům České republiky starším 18 let, kteří ovládají účetnictví, bez ohledu na dosažené vzdělání, profesní postavení nebo používaný ekonomický software (soutěž není jakkoli vázána na znalosti konkrétního systému).
 • Ze soutěže jsou vyloučeni:
  • zaměstnanci vyhlašovatele a odborného garanta a jejich rodinní příslušníci.
  • deset nejlepších účastníků všech dosavadních finálových kol soutěže.
 • Každý soutěžící se soutěže může zúčastnit pouze jednou.
 • Účast v soutěži není podmíněna nákupem produktů nebo služeb vyhlašovatele.

3. Princip soutěže

 • Soutěž je tříkolovým testem odborných znalostí v oboru účetnictví.
 • První dvě kola probíhají formou on-line testů na www stránkách soutěže.
 • Finálové kolo se odehraje formou písemných testů sta finalistů za jejich osobní účasti.

4. Základní kolo

 • Přístup do základního kola soutěže bude umožněn na www stránkách akce (na adrese www.ucetniroku.cz ) v období od 16. května do 21. září 2008.
 • Podmínkou vstupu do základního kola je registrace soutěžícího pomocí jeho e-mailu a hesla, které si sám zvolí.
 • V rámci základního kola je soutěžící povinen odpovědět na veškeré soutěžní otázky, vyplnit registrační údaje a vyslovit souhlas s umístěním registračních údajů do marketingové databáze generálních partnerů akce.
 • Ze základního do semifinálového kola postoupí všichni soutěžící, kteří splní výše uvedené podmínky a odpoví bezchybně na nejméně pět ze sedmi soutěžních otázek.
 • Všichni soutěžící budou vyrozuměni e-mailem o výsledku základního kola.

5. Semifinálové kolo

 • Přístup do semifinálového kola soutěže bude umožněn na www stránkách akce v období od 26. září 0:0 hod do 28. září 2008 23:59 hod všem účastníkům základního kola, kteří splnili výše uvedené podmínky a bezchybně odpověděli nejméně na pět soutěžních otázek základního kola.
 • Odpovědi na soutěžní otázky přijaté v jiném než tomto termínu budou považovány za neplatné.
 • Každá odpověď na soutěžní otázky bude mít podle náročnosti přidělen určitý počet bodů za úplnou a správnou odpověď.
 • Ze semifinálového kola do finálového kola postupuje prvních sto soutěžících, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů, kdy každé odpovědi na soutěžní otázky jsou podle její náročnosti přiděleny body za správné a úplné odpovědi.
 • V případě že dva či více soutěžících získají shodný počet dosažených bodů, rozhoduje datum a čas, kdy byly jejich odpovědi přijaty a uloženy v databázi přijatých odpovědí na www stránkách soutěže; soutěžící, který odpověděl rychleji, má v takovém případě přednost před ostatními soutěžícími se shodným počtem dosažených bodů.
 • Všichni účastníci semifinálového kola budou informování e-mailem o postoupení či nepostoupení do finálového kola.
 • Seznam finalistů bude zveřejněn na www stránkách akce.

6. Finálové kolo

 • Finálové kolo soutěže se uskuteční v úterý 7. října 2008, v době od 9:00, na adrese PIVOVARSKÁ RESTAURACE BRNO, Mendlovo náměstí č. 20, Brno.
 • Všichni finalisté obdrží písemnou pozvánku na finále soutěže.
 • Ve finále je požadována osobní účast soutěžících, zastoupení soutěžícího jinou osobou není možné,
 • Při vstupu do místa konání finálového kola soutěže se musí každý soutěžící prokázat platnou písemnou pozvánkou a platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Nebude-li schopen prokázat svou totožnost, účast ve finále mu nebude umožněna. Soutěžící se musí do prostor finále dostavit včas, po zahájení finálového kola v 10:00 hod již nebude soutěžícím účast ve finále umožněna.
 • Finálové kolo probíhá formou vyplnění písemného zadání. Každý ze soutěžících obdrží při zahájení obálku se soutěžními otázkami a formuláři pro zpracování odpovědí a číselný kód pracovního místa.
 • V průběhu finále není soutěžícím dovoleno:
  • využívat jakékoli jiné než vyhlašovatelem dodané pomůcky a materiály (například skripta, mobilní telefony, počítače a jiné) – při jakékoli manipulaci s nepovolenou pomůckou bude soutěžící z finále vyloučen
  • soutěžící nesmí po dobu určenou ke zpracování odpovědí na otázky opustit místo vyjma situace, kdy předává obálku s vyplněnými odpověďmi; jakmile obálku předá, přesune se do vyhrazených prostor
  • po tuto dobu nesmí rovněž komunikovat s ostatními soutěžícími, pouze se zkušebními komisaři
  • v průběhu finálového kola soutěže je zapovězeno kouřit, užívat telefon, požívat alkoholické nápoje, vyrušovat ostatní mluvením či hlukem
 • Povolenou a doporučenou pomůckou je kapesní kalkulátor pro matematické výpočty, pokud není vybaven funkcí pro ukládání textů. Užití jiného typu kalkulátoru, včetně softwarových emulací v libovolném typu počítače nebo zařízení, které emulaci umožňuje, není přípustné.
 • Pro vypracování finálového kola bude stanoven pevný časový limit. Soutěžící, který neodevzdá obálku s odpověďmi nejpozději při vypršení tohoto limitu, bude ze soutěže vyloučen. 
 • Podobně jako ve druhém kole i ve finále rozhodne o vítězi první, druhé a třetí ceny součet dosažených bodů, které byly přiděleny správným odpovědím na jednotlivé otázky.
 • V případě, že dva či více soutěžících získají shodný počet bodů, rozhoduje pořadí, v jakém byly obálky s odpověďmi přijaty. Soutěžící, který odpověděl rychleji, má v takovém případě přednost.
 • Vyhodnocení zkouškových zadání provedou k tomu určení zkušební komisaři jmenovaní vyhlašovatelem.
 • Finálové kolo soutěže bude probíhat pod přímým dohledem nezávislé komise jmenované z řad odborníků v oboru účetnictví.
 • Pro zajištění objektivního přístupu a důvěryhodnosti budou jednotliví soutěžící zpracovávat soutěžní zadání pod číselným kódem tak, aby byla zaručena jejich anonymita a tím i objektivní přístup hodnotitelů.

7. Odborná porota a dohled nad průběhem finále

 • Soutěžní otázky všech tří koly byly sestaveny týmem odborníků pod odbornou gescí Institutu Svazu účetních.
 • Odborný dohled nad zpracováním a průběhem finálové části soutěže bude vykonávat čtyřčlenná porota, která ověří správnost vyhodnocení zkušebních komisařů a regulérnost průběhu finálového kola.
 • Výsledky finálového kola budou zpracovány ihned po ukončení časového limitu pro vypracování odpovědí a budou ve stejný den vyhlášeny v prostorách konání finálového kola.

8. Ceny a jejich předání

 • Soutěžící, který dosáhl ve finále nejvyšší počet bodů (podle 6. bodu podmínek soutěže), získá titul „GE Money Účetní roku 2008“ a první cenu – zájezd v hodnotě 100 000 Kč a peněžní částky v hodnotě 20000 Kč, uložené na běžném korunovém účtu GE Money Bank, a.s., kterou účastník použije pro úhradu drobných výdajů v zahraničí spojených se zájezdem.
 • Soutěžící s druhým nejvyšším počtem bodů získá LCD televizor, třetí získá satelitní navigaci. Podobný popis cen bude vystaven na www stránce soutěže.
 • V rámci doprovodné soutěže budou předány ceny rovněž nejlepším soutěžícím, kteří se umístili v absolutním pořadí nejlépe v rámci jednotlivých systémů ERP partnerů soutěže. Žebříček absolutního pořadí soutěžících je sestaven z výsledků všech tří kol soutěže, s přihlédnutím ke kritériím, které platí pro určení pořadí v jednotlivých kolech. Seznam ERP partnerů, jejich ekonomických systémů a cen věnovaných do soutěže bude vystaven na www stránkách akce.
 • Veškeré ceny budou výhercům předány osobně u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže 7. října 2008 v prostorách konání finále soutěže.
 • Přesné místo a čas vyhlášení výsledků soutěže budou zveřejněny na hlavní www stránce soutěže před zahájením finálového kola.
 • Výherci jsou povinni v těchto termínech ceny převzít. Neučiní-li tak, zavazují se uhradit vyhlašovateli nezbytné náklady vzniklé v souvislosti s uskladněním cen až do okamžiku předání.
 • Na výhry ze soutěže neexistuje právní nárok: vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno.
 • Ceny (vyjma částky určené pro úhradu drobných výdajů spojených se zájezdem) nelze vyplatit v hotovosti.
 • Ceny nelze zaměnit za jiné typy cen.

9. Souhlas účastníka se zařazením do marketingové databáze

 • Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje uvedené při registraci podle 4. čl. byly zařazeny do databáze vyhlašovatele soutěže a generálního partnera a zpracovány za účelem provádění marketingových akcí, a to po dobu jednoho roku od vstupu účastníka do soutěže nebo do písemného odvolání jeho souhlasu.
 • Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, účastník má právo být informován o údajích, které jsou generálními partnery zpracovávány. Svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat.

10. Ostatní podmínky soutěže

 • Soutěžící se účastní soutěže na vlastní náklady.
 • Práva a povinnosti z této soutěže nepřecházejí na právní nástupce účastníků.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto soutěž ze závažných důvodů odvolat nebo změnit ceny v soutěži. Oznámení o těchto změnách by bylo vyhlašovatelem zveřejněno na www stránkách soutěže.

Generální partneři

CÍGLER SOFTWARE, a.s.

GE Money linka Odborný garant

Komora certifikovaných účetních linka Partneři

Acca

Datev

Helios

J.K.R.

Karat

Microsoft


Copyright © 2004-2008 CÍGLER SOFTWARE, a.s. | E-mail: ucetniroku@ciglersw.cz